ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 6

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE TEA- SLEEP & CALM HERBAL TEA | Stress Relief, Relaxation and Improved Sleep Quality | 100% Natural Herbs | Nylon Free Tea Bags

MITHILA ESSENCE TEA- SLEEP & CALM HERBAL TEA | Stress Relief, Relaxation and Improved Sleep Quality | 100% Natural Herbs | Nylon Free Tea Bags

സാധാരണ വില Rs. 449.00
സാധാരണ വില Rs. 499.00 വില്പന വില Rs. 449.00
-10% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

Introducing "Sleep and Calm Herbal Tea" by Mithila Essence – a soothing elixir crafted to bring serenity and tranquility to your nightly routine. In a world that never seems to rest, finding a moment of peace and rejuvenation is essential, and this herbal tea is designed to help you achieve just that.
മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക