ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 5

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE TEA - Refreshing Tea Masala | Your's Daily Tea Booster with Aromatic Spices & 100% Natural Ingredients | Chai Masala Crafted with Premium Spices 100gm

MITHILA ESSENCE TEA - Refreshing Tea Masala | Your's Daily Tea Booster with Aromatic Spices & 100% Natural Ingredients | Chai Masala Crafted with Premium Spices 100gm

സാധാരണ വില Rs. 399.00
സാധാരണ വില Rs. 499.00 വില്പന വില Rs. 399.00
-20% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക