ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 6

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE TEA- PCOS HERBAL TEA BAGS| Natural Ayurvedic Herbs for Hormonal Balance and Period Pain Relief | Menstrual Support, Cycle Regulation | Nylon Free Tea Bags

MITHILA ESSENCE TEA- PCOS HERBAL TEA BAGS| Natural Ayurvedic Herbs for Hormonal Balance and Period Pain Relief | Menstrual Support, Cycle Regulation | Nylon Free Tea Bags

സാധാരണ വില Rs. 449.00
സാധാരണ വില Rs. 499.00 വില്പന വില Rs. 449.00
-10% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

Introducing Mithila Essence's Women Wellness Tea – a rejuvenating blend designed to support and enhance women's well-being. Crafted with care, this tea is a harmonious fusion of natural ingredients, carefully selected to address women's unique needs. Indulge in the soothing flavors and experience a holistic sense of balance and vitality. Elevate your self-care routine with Mithila Essence Women Wellness Tea and embrace the power of nature for a healthier, happier you.
മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക