ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 6

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE TEA- HERBAL SLIM TEA BAGS | 100% NATURAL HERBS | Burns Calories, Boost Metabolism , Detoxify Body,Weight Management | Nylon Free Tea Bags

MITHILA ESSENCE TEA- HERBAL SLIM TEA BAGS | 100% NATURAL HERBS | Burns Calories, Boost Metabolism , Detoxify Body,Weight Management | Nylon Free Tea Bags

സാധാരണ വില Rs. 449.00
സാധാരണ വില Rs. 499.00 വില്പന വില Rs. 449.00
-10% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

Introducing Slim Tea by Mithila Essence - your pathway to a healthier you. Specially formulated to support your weight management goals, this exquisite blend combines the finest natural ingredients, including metabolism-boosting herbs and antioxidants. Delight in the harmonious fusion of flavors while harnessing the tea's potential to enhance metabolism, reduce bloating, and promote a balanced lifestyle. Elevate your wellness journey with every invigorating sip of Slim Tea by Mithila Essence.
മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക