ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 6

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE SEEDS – SUNFLOWER SEEDS 250GM | Rich in Protein & Fiber, Healthy Snacks | Diet Food

MITHILA ESSENCE SEEDS – SUNFLOWER SEEDS 250GM | Rich in Protein & Fiber, Healthy Snacks | Diet Food

സാധാരണ വില Rs. 250.00
സാധാരണ വില വില്പന വില Rs. 250.00
-Liquid error (snippets/price line 90): divided by 0% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

  • RICH IN VITAMIN E: Loaded with vitamin E, it can help in reducing the risk of cardiovascular diseases since it can help prevent the foreign particles from oxidising cholesterol.
  • DIET FOOD: Being a rich source of fibre, it provides a feeling of fullness.
  • LOW CALORIE SNACK: Being low in calories, Sunflower Seeds can help in reducing the extra weight and avoid you from the intake of high calorie junk foods.
  • SLEEP CYCLE: Sunflower Seeds also consists of tryptophan, which can be essential in soothing the nervous system and helping you in curing the problem of insomnia.
  • MAGNESIUM RICH: These are a rich source of minerals, especially magnesium which can be good in preventing several skin disorders by preventing the entry of foreign particles into the skin cells and tissues.
  • 100% PURE & PREMIUM SUNFLOWER SEEDS: Nourish yourself and elevate your well-being with Tata Sampann Premium Sunflower Seeds
  • SOURCE OF IRON: These unroasted sunflower seeds are the source of Iron which contributes to the normal function of the immune system
മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക