ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 5

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE Tea - Ball Shaped Squeeze Handle Tea Infuser | High Grade Stainless Steel | Ideal for Steeping Leaf Teas, Flowers & Herbs | Green Tea Infuser | Tea Strainer | Tea Filter

MITHILA ESSENCE Tea - Ball Shaped Squeeze Handle Tea Infuser | High Grade Stainless Steel | Ideal for Steeping Leaf Teas, Flowers & Herbs | Green Tea Infuser | Tea Strainer | Tea Filter

സാധാരണ വില Rs. 299.00
സാധാരണ വില Rs. 499.00 വില്പന വില Rs. 299.00
-40% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക