ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകുക
1 യുടെ 6

MITHILA ESSENCE TEA

MITHILA ESSENCE SEEDS – FLAX SEEDS 250GM | Omega-3 Flax Seeds For Hair Growth | Rich Source of Iron & Dietary Fibre | Weight Management | Alsi Seeds

MITHILA ESSENCE SEEDS – FLAX SEEDS 250GM | Omega-3 Flax Seeds For Hair Growth | Rich Source of Iron & Dietary Fibre | Weight Management | Alsi Seeds

സാധാരണ വില Rs. 200.00
സാധാരണ വില വില്പന വില Rs. 200.00
-Liquid error (snippets/price line 90): divided by 0% OFF വിറ്റുതീർത്തു
നികുതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ഷിപ്പിംഗ് കണക്കാക്കുന്നു.

499 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഷിപ്പിംഗ് സൗജന്യമാണ്

  • HEALTHY SNACK: Also known as Alsi seeds, 1 tablespoon of flax seeds contains almost 8% of your daily intake of fibre. So if you eat a handful of these seeds, it will give you a lot of fibre that is required by the body.
  • PROTEIN PACKED: These flax seeds are rich in protein along with Omega-3 fatty acids, which is good for boosting hair growth. They are also gluten free.
  • SKIN CARE: The alpha-linoleic acids present in flax seeds can help in reducing the dryness of skin and thus improve the quality of the skin.
  • OMEGA 3: Because of the presence of omega-3 fatty acids in alsi seeds, it can be really helpful in improving the blood flow and contribute to maintaining heart health.
  • FIBRE RICH: Also known as Alsi seeds, 1 tablespoon of flax seeds contains almost 8% of your daily intake of fibre. So if you eat a handful of these seeds, it will give you a lot of fibre that is required by the body.
  • Helps in Hair Growth: These flax seeds are also rich in Protein along with Omega-3 fatty acids, which is good for boosting hair growth.
  • ANTIOXIDANTS LOADED: Antioxidants in these flax seeds avoid the harmful free radicals from entering into the body and causing harm to the immune system.
മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക